Đôi ta ăn một quả cau,
Giấu thầy giấu mẹ đưa sau bóng đèn.
Chưa quen đi lại cho quen,
Chưa gần đi lại vài phen cho gần.


Khảo dị:
Chưa quen đi lại cho quen,
Chưa gần đi lại vài phen cho gần.
Đôi ta ăn một trái cau,
Giấu cha giấu mẹ ăn sau bóng đèn.
Đôi ta như miếng trầu cau,
Giấu thầy giấu mẹ đưa sau bóng đèn.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)