Đôi hồi dan díu vì duyên,
Ra tay kèo kẻ hẳn hiên con nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001