Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày,
Đôi đứa ta thương vội ít ngày rồi thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001