Đôi cô vác gậy chòi đào,
Cô lớn, cô bé, cô nào với ai?
Cô lớn vuốt bụng thở dài,
Trời ơi đất hỡi lấy ai đỡ buồn?
Cô bé mặc yếm hở lườn,
Đêm nằm ngỏ cửa, con lươn bò vào.
Gió nam đánh tốc yếm đào,
Anh nghĩ oản trắng anh vào thắp nhang.
Hai cô bốn oản rõ ràng,
Anh xin một chiếc, cô nàng không cho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001