Đôi ba nơi có đó anh nờ,
Lòng em không mộ, mộ chờ nơi anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001