Đôi bên thung cỗi huyên già,
Xin người định liệu tôi đà được trông.
Người như huê nở sân rồng,
Tôi như ngọc bích cành quỳnh giao lân.
Xin người xích lại cho gần,
Để tôi kết ngãi Châu, Trần chị hai.
Xin chị ba đừng có nghe ai,
Thả chông đường nghĩa, rấp gai lối đình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001