Đói thì nặng mặt sa mày,
No thời tức bụng, trời hay chăng trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001