Đói thì ăn nắm cám rang,
Làm thuê cai Ngẫu ăn vàng chẳng đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001