Đó với đây như cây tạo hoá,
Đó ra về đây khá lòng thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001