Đó ngọc thì đây cũng ngà,
Đó hoa thiên lý, đây là mẫu đơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001