Đò tôi ở bến sông Dâu,
Buôn chè mạn hảo tháng sau mới về.
Lênh đênh ba bốn chiếc thuyền kề,
Chiếc về Hà Nội, chiếc về Vạn Vân.
Vạn Vân có bến Thổ Hà,
Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi.
Nghĩ rằng đá nát thì thôi,
Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng,
Nửa thì mình đắp, nửa phòng tình nhân.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002