Đò ra nước mặn có ngời,
Chàng mà xa thiếp hoạ ông trời rẽ duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001