Đò ơi có nhớ bến không?
Bến thì chực tiết thu đông đợi đò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001