Đò đầy đông khách, khoan sang,
Lưng vơi thiếp cũng đưa chàng vài phen.


Khảo dị:
Đò đầy không rộng khoan sang,
Để lưng vơi đi đã, thiếp sẽ đưa chàng qua sau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001