Đò đưa là chốn gian nguy,
Trai đi được vợ, gái đi được chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001