Đêm qua mây kéo đen rầm,
Thấy hai người ấy thì thầm với nhau.
Tưởng rằng tính toán tiền cau,
Ai ngờ nhân tình vụn với nhau bao giờ.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975