Đêm nay trăng bạc gió ngàn,
Mượn tay thục nữ đánh đàn ta nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001