Đêm nằm tàu chuối có đôi,
Hơn trăm chiếu miến lẻ loi một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001