Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng,
Nhánh tùng tươi không đậu, đậu nhánh mai tàn làm chi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009