Đêm nằm lưng chẳng bén giường,
Cũng vì một nỗi người thương trao lời.
Trao lời sao chẳng trao duyên,
Để thương để thảm để phiền cho nhau.


Khảo dị:
Đêm nằm lưng chẳng bén giường,
Cũng vì một nỗi người thương tráo lời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001