Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá,
Ngày sáu khắc nghe con vượn hót cành cây.
Đoái nhìn nam bắc đông tây,
Ai xui người bạn cũ đến chốn này gặp nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001