Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
Ngày sáu khắc nhớ bạn muốn tầm
Nào ai nhắc tới tri âm
Để cho lá gan khô từng chặng, để cho ruột đau ngầm từng khi


Khảo dị:
Đêm năm canh mơ màng bóng bạn
Ngày sáu khắc nhớ dạng tri âm
Cậy ai nhắn bạn đồng tâm
gan khô từng chặng, ruột héo bầm từng khi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001