Đêm năm canh luỵ sa cúc dục,
Thiếp chờ chàng một đôi lúc đã trần ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001