Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Ông tổ nào troán mới chuộng cũ vang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001