Đêm khuya sao tận
Trăng ngà cũng lặn
Cảnh chung tình ai chẳng xót đau
Thấy non cao đất rộng thảm sầu
Lòng anh đây khô héo ruột xót gan bào, bớ em!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001