Đêm khuya nghe tiếng dế kêu,
Phòng loan em những chín chiều quặn đau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001