Đêm khuya ngồi dựa thảo lư,
Gởi thân phận thiếp nên hư tại chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001