Đêm khuya nước mắt ròng ròng
Vì tôi nhớ chữ lan phòng còn xa
Làm sao hiệp mặt đôi ta
Đặng tôi báo hiếu mẹ với cha bên mình?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001