Đêm khuya lác đác sao thưa,
Sâm, Thương ngán nỗi còn chưa chữ tòng.
- Từ ngày thước bắc cầu Ngân,
Chức, Ngưu còn độ tới gần lo chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001