Đêm khuya kẻ trộm vào nhà,
Làm thinh nhắm mắt để mà mất trâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001