Đêm khuya bấc hết dầu khô,
Ai có tình có nghĩa thì rót vô cho đầy.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001