Đêm dài gà gáy canh ba,
Thấy người quân tử lòng đà vấn vương.
Lửa tình toan tưới nhành dương,
Thôi đừng đem sắc má hường trêu ngươi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001