Đêm đông nguyệt xế sao tà,
Điểu lìa mược điểu, bậu với qua đừng lìa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001