Đêm đông giá ngắt như đồng,
Hỡi người thục nữ phòng không lạnh lùng.
Hỏi cô nay đã có chồng,
Hay còn đợi khách anh hùng sứt môi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001