Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh,
Em có thương anh thì em nói thiệt tình,
Để anh lên xuống một mình bơ vơ.


Khảo dị:
Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh,
Em có thương anh, em nói thiệt tình,
Kẻo anh lên xuống một mình bơ vơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001