Đèn treo cột đáy,
Nước chảy cột đèn rung.
Anh thương em thảm thiết vô cùng!
Biết cha với mẹ có bằng lòng hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001