Đèn tàn nhìn bóng thở than,
Ai xui duyên rẽ, khiến mang nợ tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001