Đã thề phải giữ lời thề,
Đừng như con khách tứ bề hót vang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001