Đã từng xem quẻ bói rùa,
Còn toan bói hạc xem cho mới đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001