Đã có một lượt thì thôi,
Lượt này, lượt khác thì đời khinh chê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001