Đã buồn lại giục thêm buồn,
Mưa dông chưa tạnh nước nguồn lại thêm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001