Đây tay không, đó cũng chân rồi,
Lấy nhau, ta sẽ lần hồi nuôi nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001