Đây ta như cây giữa rừng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng dời.


Khảo dị:
Đây ta như cây trong rừng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng dời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001