Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường,
Ai mà thi đậu tôi nhường ngôi cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001