Đánh cờ nước bí không toan,
Dù anh khéo liệu, trăm bàn cũng thua.


Khảo dị:
Đánh cờ nước bí khôn toan,
Dẫu anh khéo lượng trăm bàn cũng thua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001