Đàn cầm chửa bén duyên tơ,
Năm canh luống những ngẩn ngơ tiếng đàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001