Ăn no sinh sự.


Câu này ý nói được no ấm rồi thì hay làm quấy.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897