Ăn nhiều thì hết miếng ngon,
Nói nhiều thì hết lời khôn hoá rồ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)