Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ, mình chớ hay quên
Mình quên ta chả cho quên
Mình nhớ, ta nhớ mới nên vợ chồng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004