Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004